EN PL

Zakres tematyczny V Europejskiego Kongresu Gospodarczego

15 maja 2013 r.
09.30-11.30
Hotel Monopol

Recepta na wzrost. Debata menedżerska

 • Główne czynniki wzrostu gospodarczego w okresie spowolnienia – punkt widzenia biznesu
 • Inwestycje a rozwój gospodarki. Ryzyko inwestora. Dostęp do finansowania
 • Polityka przyjazna inwestorom, zachęty, ułatwienia – hasła i praktyka
 • Najsilniejsze hamulce wzrostu – szkodliwa i nadmierna regulacja, fiskalizm, biurokracja
 • Jak stymulować popyt? Bariera mentalna – kryzys jako samospełniająca się prognoza

15 maja 2013 r.
12.00-14.00
Hotel Monopol

Piłka nożna, biznes, gospodarka

 • Polska piłka nożna po euro 2012. Czy dobrze wykorzystujemy potencjał?
 • Orliki i areny. Stadiony to nie wszystko... Zagospodarowanie infrastruktury
 • Rola PZPN – fakty i oczekiwania
 • Klub piłkarski jako mechanizm biznesowy. Modele zarządzania i relacji zewnętrznych
 • Futbol jako nośnik reklamowy. Skuteczność, przychody, sponsoring
 • Wokół wielkich pieniędzy. FIFA i UEFA jako korporacje

15 maja 2013 r.
14.30-16.00
Hotel Monopol

Sport i młodzież, przyszłość polskiej gospodarki?

 • Jak Euro 2012 wpłynęło na rozwój piłki młodzieżowej w Polsce?
 • Jak nowe władze PZPN widzą rozwój młodzieżowej piłki nożnej?
 • Czy Akademie Piłkarskie to biznes dla klubów czy kolejny problem budżetowy?
 • Europejskie Akademie Piłkarskie to produkt biznesowy czy modelowe szkolenie piłkarzy?
 • Czy media mogą sprzedać biznesowo produkt o nazwie Akademia Piłkarska?

15 maja 2013 r.
12.00-14.00
Hotel Monopol

Finansowanie inwestycji w Europie Centralnej

 • Europa Centralna w oczach inwestora z Europy i spoza Europy. Jeden obszar, indywidualne spojrzenie?
 • Kondycja i potencjał instytucji finansowych w regionie. Możliwości wewnętrznego finansowania inwestycji infrastrukturalnych w regionie
 • Zewnętrzne źródła finansowania. Kapitał inwestycyjny w Europie Centralnej i w Polsce – jego dostępność i efektywność wykorzystania (kredyty bankowe, emisja akcji, obligacje, fundusze unijne, fundusze PE)

15 maja 2013 r.
09.30-11.30
Hotel Qubus

Inwestorzy zagraniczni w Polsce

 • Podmioty gospodarcze obecne od lat na polskim rynku. Ich doświadczenia i dokonania 
 • Reinwestycje. Warunki utrzymania inwestorów  
 • Atrakcyjność inwestycyjna Polski
 • Zróżnicowana wartość inwestycji dla gospodarki i rynku pracy. Kryteria oceny
 • Jak podnosić jakość inwestycji zagranicznych? Pożądane inwestycje w badania i rozwój, nowe technologie, innowacje

15 maja 2013 r.
12.00-14.00
Hotel Qubus

BPO, shared services, centra R&D

 • Dynamiczny rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce
 • Polska na globalnej mapie usług dla biznesu. Atuty w międzynarodowej konkurencji
 • Czynniki stymulujące rozwój sektora

15 maja 2013 r.
14.30-16.00
Hotel Qubus

Współpraca (w biznesie) się opłaca

 • Współpraca, synergia i podział zysku albo konkurencja za wszelką cenę. Jak współpracować, by nie było przegranych?
 • Formy współpracy w biznesie: klastry, grupy producenckie, parki technologiczne
 • Praktyka kooperacji między firmami w polskiej praktyce – bariery, stereotypy, uprzedzenia

15 maja 2013 r.
09.30-11.30
Hotel Qubus

Cyfryzacja – nowe horyzonty

 • Europejska Agenda Cyfrowa w roku 2013. Ambitne cele w reakcji na kryzys. Rola w ożywianiu unijnej gospodarki
 • E-państwo, e-administracja, e-zasoby informacyjne  – kierunki ewolucji
 • Korzyści dla biznesu i obywateli. Analiza przykładów skutecznych wdrożeń (eWUŚ)
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Półtora roku działalności – podsumowania i strategiczne plany   
 • Korzyść dla użytkownika. Public relations, edukacja, informacja dla adresatów zmian (instytucji, firm, obywateli)  

15 maja 2013 r.
12.00-14.00
Hotel Qubus

Telekomunikacja i społeczeństwo informacyjne

 • Polski rynek telekomunikacyjny. Ramy prawne – rola regulatora. Telekomy dostawcami nieklasycznych dla siebie usług (handel energią, płatności, internet, TV)
 • Upowszechnienie internetu w Polsce. Osiągnięcia i trudności. Biznesowe aspekty rozwoju sieci. Trójkąt administracja centralna-samorządy-firmy prywatne
 • Postęp, metody i skutki przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu
 • Polska na tle państw naszego kontynentu
 – społeczne, ekonomiczne i polityczne następstwa formowania się społeczeństw informacyjnych

15 maja 2013 r.
14.30-16.00
Hotel Qubus

E-commerce – ofensywny sektor gospodarki

 • Czynniki wzrostu i perspektywy sektora. Bariery
 • Nowe trendy i zmiany technologiczne (mobilność) i ich wpływ na rozwój e-commerce
 • Sektor finansowy a technologie internetowe. Banki i ewolucja ich oferty

15 maja 2013 r.
09.30-11.30
Hotel Qubus

Rynek pracy. Polityka zatrudnienia

 • Globalny kryzys zatrudnienia – zjawisko, jego skutki społeczne i ekonomiczne
 • Wzrost zatrudnienia jako strategiczny cel UE do roku 2020
 • Uwarunkowania sytuacji na rynku pracy – społeczno-demograficzne, edukacyjne, polityczne, ekonomiczno-fiskalne
 • Polityka UE i polityka państw wobec problemów rynku pracy
 • Rynek pracy w optyce biznesu. Co zmienić, by firmy chciały zatrudniać?
 • Nowe trendy w zatrudnieniu. Elastyczność zasad, mobilność i zdalność, nowe formy samozatrudnienia, usługi oparte na nowych mediach

15 maja 2013 r.
12.00-14.00
Hotel Qubus

Europejczycy dziś i jutro. Demografia, polityka społeczna, gospodarka

 • Prognozy demograficzne dla Europy. Mapa i katalog problemów
 • Obecna i przyszła struktura wiekowa ludności a finanse publiczne i system zabezpieczenia społecznego w Europie
 • Migracje i europejski rynek pracy. Trendy i problemy
 • Trendy w zatrudnieniu i demografii a przyszłość polskiego systemu emerytalnego
 • Przyszłość systemu finansów publicznych w kontekście tendencji demograficznych i zmian w strukturze zatrudnienia
 • Specjalna Strefa Demograficzna (Opole) jako przykład działań administracji mających zmienić sytuację społeczno-gospodarczą regionu

15 maja 2013 r.
09.30-11.30
Budynek Altus

Debata polityczna. Polska w Europie

 • Gospodarka i polityka – jak potencjał gospodarczy wpływa na znaczenie polityczne państw na naszym kontynencie?
 • Miejsce polskiej gospodarki w Europie. Atuty, przewagi, aspiracje
 • Polska wobec przeobrażeń strefy euro. W drodze do euro – spory o scenariusz wejścia
 • Polska w Unii i Europie Centralnej. Ożywienie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Trójkąta Weimarskiego – dyplomacja symboli czy przejaw głębszego procesu?
 • Polska i sąsiedzi a UE. Przegląd dwustronnych stosunków politycznych i handlowo-gospodarczych (Białoruś, Ukraina, Rosja, Litwa)
 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski (import nośników energii) a polityka energetyczna UE

15 maja 2013 r.
12.00-14.00
Budynek Altus

Debata polityczna. Gospodarka jest najważniejsza

 • Stan dialogu polskich partii politycznych wokół spraw gospodarczych. Poziom debaty, przegląd stanowisk
 • Gdzie jest strategia? Kto ma wizję polskiej gospodarki za 20 lat?
 • Motory wzrostu gospodarczego. Reakcje na spowolnienie. Jak pobudzić gospodarkę?
 • Inwestycje. Doświadczenia ostatnich lat. Atrakcyjność inwestycyjna Polski. Obawy inwestorów
 • Regulacje dla gospodarki. Rola polityków w usuwaniu barier rozwojowych
 • Państwo w gospodarce. Gospodarczy liberalizm i polskie realia. Granice państwowego interwencjonizmu
 • Przyszłość polskiej energetyki. Uwarunkowania polityki europejskiej i wewnętrznej
 • Sytuacja na rynku pracy. Pomysły na zatrudnienie
 • Demografia, finanse publiczne, system zabezpieczenia społecznego

15 maja 2013 r.
09.30-11.30
Budynek Altus

Innowacyjna gospodarka Europy

 • Strategiczny cel UE – 3 proc. PKB na badania i rozwój w 2020 r. Jak to osiągnąć?
 • Mechanizmy wsparcia, adresaci środków, doświadczenia w kooperacji
 • Możliwości szerszego włączenia biznesu w działania proinnowacyjne

15 maja 2013 r.
12.00-14.00
Budynek Altus

Przemysł motoryzacyjny w Europie

 • Dynamiczne zmiany w europejskim przemyśle motoryzacyjnym – główne kierunki
 • Spektakularne spadki produkcji samochodów w Europie – skala, oceny zjawiska, wnioski
 • Przyszłość motoryzacji w Europie. Przyczyny i skutki ucieczka produkcji motoryzacyjnej z Europy
 • Innowacyjne technologie w produkcji samochodów. Motoryzacja niskoemisyjna
 • E-mobility oraz inne napędy alternatywne wobec spalinowego. Nowe materiały i metody produkcji

15 maja 2013 r.
14.30-16.00
Budynek Altus

Horyzont 2020. Polityka, nauka, biznes – współpraca dla konkurencyjności

 • Unijny program ramowy badań i innowacji jako odpowiedź na kryzys gospodarki, rynku pracy i roli UE w świecie
 • Priorytety: nauka, przemysł, wyzwania społeczne i środowiskowe
 • Finansowanie infrastruktury badawczej i projektów. Wsparcie polityczne
 • Kadry dla innowacyjności. Rola edukacji
 • Współpraca nauki i biznesu w Polsce. Przykłady i doświadczenia. Bariery komercjalizacji badań naukowych

15 maja 2013 r.
09.30-11.30
Śląski Urząd Wojewódzki

Inwestycje infrastrukturalne w Europie Centralnej – wspólne projekty

 • Założenia polityki UE w sprawie inwestycji infrastrukturalnych – w kończącym się wieloletnim budżecie 2007-2013, projektowane zmiany do końca dekady
 • Ewolucja polityki TEN-T, projektowane zmiany w jej finansowaniu
 • Rynek inwestycji infrastrukturalnych w Europie Centralnej. Możliwe projekty do realizacji w nadchodzących latach (np. Via Baltica)
 • Projekty realizowane we współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej

15 maja 2013 r.
12.00-14.00
Śląski Urząd Wojewódzki

Inwestycje w infrastrukturę transportową w Polsce i ich finansowanie

 • Priorytetowe cele (realizacja programu budowy dróg i autostrad, modernizacja głównych szlaków kolejowych)
 • Dokąd jedziemy? Wizja infrastruktury transportowej w Polsce w roku 2020
 • Doświadczenia z inwestycji w poprzednich latach. Działania konieczne w celu przeciwdziałania barierom przy realizacji drogowych i kolejowych inwestycji infrastrukturalnych
 • Wykorzystanie środków z funduszy spójności 2007-2013. Jak sprawnie przejść do nowej perspektywy finansowej?
 • Centralne instrumentarium finansowe: Krajowy Fundusz Drogowy i system poboru opłat (ETC). Sytuacja obecna a plany. ETC wobec nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020
 • Tradycyjne i alternatywne ścieżki finansowania. PPP – rola finansowania hybrydowego
 • Ograniczenia w finansowaniu w okresie spowolnienia gospodarczego (wkład własny przy projektach współfinansowanych ze środków UE). Sytuacja finansowa samorządów
 • Modele finansowania inwestycji infrastrukturalnych w transporcie – analiza i możliwości adaptacji najlepszych rozwiązań stosowanych w krajach Europy

15 maja 2013 r.
09.30-11.30
Śląski Urząd Wojewódzki

Gospodarka odpadami

 • Systemy gospodarki odpadami w Polsce i Europie
 • Miejsce przedsiębiorstw w budowaniu nowoczesnego systemu gospodarki odpadami
 • Przetarg na odbiór odpadów jako element systemu gospodarowania odpadami
 • Rozwój spalarni w Polsce – szansa czy porażka?

15 maja 2013 r.
12.00-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki

Spółki miasta od nowa

 • Związki budżetu miasta ze spółkami miasta
 • Zadłużenie JST w spółkach komunalnych
 • Spółki specjalnego przeznaczenia
 • Spółki miasta spółkami non profit
 • Zamówienia in house
 • Spółki formą partnerstwa publiczno-publicznego
 • Spółki międzygminne alternatywą związków komunalnych

15 maja 2013 r.
14.00-16.00
Śląski Urząd Wojewódzki

Sektor budowlany w Polsce

 • Rynek budowlany po kryzysie. W jakim miejscu jesteśmy? Straty, doświadczenia, prognozy
 • Inwestycje w nowej perspektywie finansowej UE 2013-2020. Oczekiwania i realia
 • Relacje inwestor-wykonawca. Szkodliwe praktyki i nowe standardy umów kontraktowych
 • Standardy europejskie w kontraktowaniu i krajowe bariery ich wykorzystania. Kwestia nadzoru UE
 • Finansowanie sektora budowlanego. Doświadczenia i polityka instytucji finansowych

15 maja 2013 r.
12.00-14.00
Śląski Urząd Wojewódzki

Inteligentne specjalizacje szansą rozwoju regionów

 • Jak wyznaczyć specjalizację branżową oraz zdefiniować mocne i słabe strony?
 • Klastry i parki naukowo-technologiczne motorami regionów w Europie
 • Możliwość inteligentnego pozyskania funduszy w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020

15 maja 2013 r.
09.30-11.30
Biuro Centrum

Trendy w światowym górnictwie węgla kamiennego

 • Tendencje dotyczące popytu największych odbiorców węgla
 • Węgiel a ekspansja paliw alternatywnych (gaz z łupków, OZE)
 • Polityka ochrony klimatu na świecie i w Europie jako czynnik kształtujący perspektywę rozwojową światowego górnictwa węgla kamiennego
 • Czy jest możliwe przeorientowanie polityki unijnej wobec górnictwa?

15 maja 2013 r.
12.00-14.00
Biuro Centrum

Górnictwo węgla kamiennego w Polsce

 • Presja cenowa, import, struktura kosztów wydobycia, geologia – pod jakimi warunkami polskie górnictwo będzie w stanie konkurować na rynku?
 • Inwestycje w polskim górnictwie – obszary i specyfika inwestowania. Dostępne środki i źródła
 • Przyszłość górnictwa w Polsce. Wizja i potencjał zmian własnościowych i organizacyjnych

15 maja 2013 r.
09.30-11.30
Hotel Angelo

Inwestycje w sektorze energii w Polsce

 • Deficyt czy nadmiar – wieloletnie prognozy zapotrzebowania na energię
 • Czynniki i trendy kształtujące popyt na energię
 • Inwestycje w nowe moce wytwórcze – stan zaawansowania
 • Inwestycje sieciowe w kontekście zmian na rynku energii i w strukturze wytwarzania
/ul

15 maja 2013 r.
12.00-14.00
Hotel Angelo

Rynek energii

 • Regulacje UE na rynku energii. Zakres, stopień wdrożenia, priorytety
 • Nowe trendy w zachowaniach konsumentów – czynnik kształtujący rynek czy skutek jego rozwoju?
 • Jak budować rynek energii, godząc racje konsumentów i firm inwestujących w moce wytwórcze?

15 maja 2013 r.
09.30-11.30
Hotel Angelo

Rynek gazu – w drodze ku liberalizacji

 • Warunki rozwoju wolnego rynku gazu
 • Rynek a infrastruktura
 • Giełda i obligo giełdowe

15 maja 2013 r.
12.00-14.00
Hotel Angelo

Ciepłownictwo

 • Inwestycje – dokonania i plany, potrzeby i finansowanie
 • Rynek – tendencje i zjawiska
 • Regulacje i relacje – rynek, regulator, administracja, odbiorca
 • Dokąd zmierza UE – prawodawstwo unijne a perspektywy rozwoju branży ciepłowniczej

15 maja 2013 r.
12.00-14.00
Hotel Angelo

Efektywność energetyczna

 • Polityka UE w zakresie efektywności energetycznej; jej miejsce i rola w polityce energetycznej i w strategii gospodarczej Unii
 • Obowiązujące i planowane regulacje dotyczące efektywności energetycznej
 • Skala dokonanych zmian. Obszary o znacznym potencjale efektywności energetycznej
 • Efektywność energetyczna w Polsce. Regulacje, praktyka, możliwości

15 maja 2013 r.
09.30-11.30
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego

Odnawialne źródła energii (OZE) – technologie przyszłości

 • Dynamika zmian w strukturze wytwarzania energii – skokowe wzrosty udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych
 • Rozwój technologiczny jako czynnik rentowności instalacji i projektów OZE
 • Wpływ rozwoju OZE na rynek energii – perspektywa polska, europejska, światowa
 • Polityka UE wobec OZE. Środki na rozwój energetyki odnawialnej w nowej perspektywie finansowej Unii
 • OZE bez wsparcia. Kiedy energetyka odnawialna usamodzielni się ekonomicznie?

15 maja 2013 r.
12.00-14.00
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego

Odnawialne źródła energii (OZE) – technologie przyszłości

 • Dynamika zmian w strukturze wytwarzania energii – skokowe wzrosty udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych
 • Rozwój technologiczny jako czynnik rentowności instalacji i projektów OZE
 • Wpływ rozwoju OZE na rynek energii – perspektywa polska, europejska, światowa
 • Polityka UE wobec OZE. Środki na rozwój energetyki odnawialnej w nowej perspektywie finansowej Unii
 • OZE bez wsparcia. Kiedy energetyka odnawialna usamodzielni się ekonomicznie?
Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.