EN PL

Zakres tematyczny V Europejskiego Kongresu Gospodarczego

14 maja 2013 r.
14.00-16.00
Hotel Monopol

Rynek kapitałowy Europy Centralnej

 • Waga polskich doświadczeń w rozwoju rynku kapitałowego w regionie
 • GPW – unikat w skali europejskiej. Dynamika i perspektywy rozwoju warszawskiej Giełdy
 • Wpływ OFE na polski rynek maklerski
 • Rozwój rynków towarowych GPW – nowe produkty, nowe wyzwania
 • Zainteresowanie inwestorów globalnych polskim rynkiem kapitałowym

14 maja 2013 r.
09.00-11.00
Hotel Monopol

Euro - system pod presją

 • Euro jako waluta i jej rola w gospodarce
 • Ostatnie doświadczenia Eurolandu. Wnioski na przyszłość
 • Doświadczenia krajów w strefie euro – Słowacja, Słowenia, Estonia
 • Polska w strefie euro. Kiedy i na jakich warunkach?

14 maja 2013 r.
11.30-13.30
Hotel Monopol

Program Inwestycje Polskie – stymulator wzrostu gospodarczego

 • Zasady funkcjonowania, dostępne środki, harmonogram działań
 • Wizje partnerstwa: PIR SA, BGK, inwestorzy
 • Inwestycje Polskie w praktyce – scenariusze projektów. Potencjalni beneficjenci Programu
 • Gdzie tkwią ryzyka realizacyjne – polityka, biurokracja, koniunktura?

14 maja 2013 r.
14.00-16.00
Hotel Monopol

Europa przyszłości. Unia Europejska i jej sąsiedzi

 • Chorwacja i co dalej? Proces rozszerzenia Unii w kontekście tendencji dezintegracyjnych i spowolnienia gospodarczego
 • Polityka UE wobec krajów bałkańskich, Ukrainy, Turcji, krajów Afryki Północnej
 • Atrakcyjność UE dla sąsiadów. Sąsiedzi jako szansa, zagadka, problem
 • Mury czy mosty? Unia skupiona na sobie albo otwarta na najbliższe otoczenie
 • Tożsamość europejska w opresji? Wielość, różnorodność, wartość

14 maja 2013 r.
09.00-11.00
Hotel Monopol

Fuzje i przejęcia

 • Globalny rynek fuzji i przejęć w ostatnich latach
 • Rynek M&A w Europie Centralnej i w Polsce – perspektywy i prognozy rozwoju
 • Segment gospodarki, sektory i branże o największym potencjale konsolidacyjnym
 • Rok 2013 rokiem fuzji i przejęć? Spowolnienie jako czas koniunktury na rynku fuzji i przejęć 
 • Gdzie tkwią ryzyka? Fundusze PE oraz inne źródła finansowania transakcji

14 maja 2013 r.
11.30-13.30
Hotel Monopol

Zarządzanie. Restrukturyzacja

 • Warunki skutecznej restrukturyzacji – społeczne, finansowe, organizacyjne
 • Przykłady udanych restrukturyzacji. Najczęściej popełniane błędy
 • Instrumenty prawne sanacji firm – stan obecny, praktyka, ograniczenia
 • Rządowa polityka nowej szansy. Postępowanie naprawcze zamiast upadłości likwidacyjnej
 • Konieczne zmiany w otoczeniu prawnym
 • Finansowanie w opresjach – możliwości wspomagania procesu uzdrowienia firmy
 • Granice ryzyka, kryteria oceny. Punkt widzenia instytucji rynku finansowego

14 maja 2013 r.
14.00-16.00
Hotel Monopol

Sektor bankowy w Unii Europejskiej

 • Unia bankowa, jej ostateczny kształt, konsekwencje i znaczenie dla przyszłości sektora w Europie
 • Zmiany w regulacjach dotyczących sektora bankowego i ich spodziewany wpływ na kondycję instytucji finansowych w UE
 • Stabilność jako główny cel nowych unormowań. Środki do jego osiągnięcia. Upadłości w sektorze?
 • Europa Centralna wobec wspólnego nadzoru bankowego w UE. Akces czy wstrzemięźliwość – za i przeciw

14 maja 2013 r.
09.00-11.00
Hotel Qubus

II Forum Współpracy Gospodarczej. Unia Europejska – Chiny - cz. I

Europa Centralna, Chiny i raport World Economic Outlook

 • W dobie światowego kryzysu Polsce udaje się utrzymać tempo wzrostu PKB, a sukces gospodarczy Chin nadal trwa
 • Rola Chin na arenie międzynarodowej ulega zmianom
 • Jakie cele strategiczne Chiny zamierzają osiągnąć w skali globalnej, w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Polsce?
 • Do jakiego stopnia Chiny rozwiną się w roli architektów zarządzania światem?

14 maja 2013 r.
11.30-13.30
Hotel Qubus

II Forum Współpracy Gospodarczej. Unia Europejska – Chiny - cz. II

Współpraca Europa – Chiny: szanse i zagrożenia

 • W zeszłym roku byliśmy świadkami ożywienia stosunków pomiędzy Chinami, Polską i Europą Środkowo-Wschodnią. Jak przekształcić sprzyjającą atmosferę polityczną na konkretne korzyści biznesowe?
 • Jakiego instrumentu finansowego użyją zarówno rząd, jak i banki, aby wesprzeć dwustronną wymianę handlową i inwestycje?
 • Czy Europa powinna ograniczać ekspansję Chin? Jak uniknąć zagrożeń i przemienić je w szanse?

14 maja 2013 r.
14.00-16.00
Hotel Qubus

II Forum Współpracy Gospodarczej. Unia Europejska – Chiny - cz. III

Polska na rynku chińskim. Współpraca Polski i Chin

 • Pomimo spowolnienia gospodarczego na świecie chińska gospodarka nadal ma do zaoferowania wiele możliwości biznesowych. Mimo wszystko Chiny są nie tylko dużym, lecz również najbardziej konkurencyjnym rynkiem na świecie
 • Czy polskie firmy mają szansę odnieść sukces w Chinach?
 • Jakie praktyki stanowią wzór godny naśladowania?

14 maja 2013 r.
09.00-11.00
Hotel Qubus

Transport w Europie. Polska na europejskim rynku cargo

 • Zmiany w głównych nurtach towarów. Rola światowych i europejskich centrów logistycznych
 • Polityka transportowa UE. Kierunki rozwoju infrastruktury w nowym modelu finansowania sieci TEN-T
 • Przewozy kolejowe w UE. Rozwój korytarzy portów ARA-Włochy. Projekty korytarzy wschód-zachód, północ-południe, w tym Morze Bałtyckie-Adriatyk
 • Przyszłość kolejowego rynku przewozów towarów. Wzrost przewozów intermodalnych, zmiany w strukturze przewozów
 • Polska na unijnej mapie korytarzy transportowych i w polityce transportowej UE. Czy Polska może stać się jednym z europejskich centrów cargo?
 • Uwarunkowania polskiego rynku przewozów kolejowych cargo. Przystosowanie przewoźników i infrastruktury do operowania na w pełni otwartym, konkurencyjnym rynku
 • Infrastruktura magazynowa. Centra logistyczne. Terminale przeładunkowe. Rozwój infrastruktury portowej

14 maja 2013 r.
11.30-13.30
Hotel Qubus

Zintegrowany system transportu w aglomeracjach

 • Przegląd aktualnych tendencji w przewozach pasażerskich (szynowych i autobusowych)
 • Demograficzno-społeczne i ekonomiczno-finansowe źródła trendu wzrostowego w przewozach aglomeracyjnych (ceny paliw, polityka transportowa, rozwiązania organizacyjne i techniczne, systemy sterowania ruchem, zintegrowane bilety)
 • Koszty i finansowanie transportu aglomeracyjnego. Dopłaty ze strony samorządów gmin. Zakupy nowego taboru. Współfinansowanie ze środków UE  
 • Konkurencja przewoźników, powstanie nowych przewoźników samorządowych
 • Przyszłe kierunki rozwiązań transportu publicznego. Przykłady zintegrowanych systemów miejskiego transportu publicznego
 • Rola regionalnych planów wieloletnich transportu zbiorowego

14 maja 2013 r.
14.00-16.00
Hotel Qubus

Zarządzanie. Firma na globalnym rynku

 • Ekspansja firm w światowej gospodarce – dynamiczne strategie, wrogie przejęcia, odważne fuzje
 • Polscy i europejscy inwestorzy na rynkach odległych. Nowe ryzyka, ich ocena i możliwości redukcji
 • Klimat, polityka, kultura – konteksty globalnego biznesu wymagające specjalnych kompetencji
 • Wielokulturowość w korporacji – zagrożenie, problem czy atut?
 • Zarządzanie wielospecjalistyczną, ponadnarodową organizacją biznesową – wyzwania dla menedżera

14 maja 2013 r.
11.30-13.30
Hotel Qubus

Transport i infrastruktura lotnicza w Europie i w Polsce

 • Dynamiczny rozwój lotnisk w Polsce. Plany samorządów i inwestorów
 • Gospodarcze oddziaływanie inwestycji związanych z transportem lotniczym. Inwestycje okołolotniskowe
 • Wykorzystanie infrastruktury lotniskowej w kontekście sytuacji na rynku. Prognozy
 • Plany największych przewoźników w Polsce
 • Prawno-regulacyjne uwarunkowania inwestycji w infrastrukturę lotniczą

14 maja 2013 r.
14.00-16.00
Hotel Qubus

Przemysł zbrojeniowy

 • Przyszłość polskiego przemysłu zbrojeniowego w kontekście planowanych wydatków na obronność
 • Konsolidacja polskiego przemysłu zbrojeniowego – wpływ tego procesu na rynek
 • Rola sektora obronnego w gospodarce. Cywilna kooperacja. Zatrudnienie. Bezpieczeństwo. Koszty budżetowe i podatki
 • Rola rządów we wspieraniu rodzimych firm zbrojeniowych za granicą (kontrakty zbrojeniowe)
 • Produkcja zbrojeniowa a sztuka sprzedaży. Cena, specjalizacja, lobbing, marketing, badania naukowe, innowacje, offset, marka, tradycja, naciski polityczne
 • Konkurowanie z potentatami. Atuty przemysłu zbrojeniowego w Europie Centralnej na tle globalnego rynku

14 maja 2013 r.
09.00-11.00
Budynek Altus

Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna - cz. I

Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna
Współpraca ekonomiczna i polityczna Unii Europejskiej i Afryki

 • Kraje Europy (ze szczególnym uwzględnieniem Europy Centralnej) a Afryka. Ocena stanu relacji gospodarczych
 • Ambicje i aspiracje, dynamika wzrostu gospodarczego, otwarcie i potencjał przedsiębiorczości – wspólne cechy gospodarek afrykańskich i środkowoeuropejskich bazą wspólnych inicjatyw. Szansa na ożywienie obopólnie korzystnych relacji gospodarczych; warunki, jakie trzeba spełnić, by je pobudzić
 • Między polityką, historią i ekonomią. Europa Centralna – alternatywny partner bez obciążeń post- lub neokolonialnych. Tradycyjny i współczesny wizerunek zagranicznego inwestora w Afryce


Potencjał i inwestycje

 • Podstawowe dane makroekonomiczne. Afryka w zwierciadle i w oczach ekspertów. Wewnętrzne zróżnicowanie gospodarki Afryki (regionalne, sektorowo-branżowe)
 • Dynamiczne sektory i branże w szybko rozwijających się gospodarkach Afryki
 • Jak inwestować w Afryce – zasady i kluczowe kompetencje, różnice kulturowe, bariery do usunięcia, bezpieczeństwo. Jakiego inwestora potrzebuje Afryka – profil idealnego inwestora

14 maja 2013 r.
11.30-13.30
Budynek Altus

Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna - cz. II

Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna
Praktyka i przyszłość. Współpraca gospodarcza krajów Europy Centralnej i Afryki

 • Doświadczenia. Potencjał. Sprawdzone strategie i scenariusze współpracy
 • Wzajemnie korzystna współpraca – podejście sektorowe. Priorytetowe branże i dziedziny gospodarki

14 maja 2013 r.
14.00-16.00
Budynek Altus

Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna - cz. III

Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna
Polityka rozwojowa UE wobec Afryki. Wsparcie, które pobudza gospodarkę i przedsiębiorczość

 • Ewolucja i środki, kierunki i formy działań w ramach polityki rozwojowej UE wobec Afryki
 • Obszary współpracy rozwojowej: edukacja i zdrowie, infrastruktura i media, przedsiębiorczość i inwencja
 • Zasada partnerstwa w relacjach firm, inwestorów i instytucji z Afryki i Europy. Obszar wspólnych wartości: wzajemność, zaufanie, tolerancja
 • Jak skutecznie pomagać, by tworzyć podwaliny współpracy gospodarczej?

14 maja 2013 r.
16.15-17.30
Budynek Altus

Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna – prezentacje

 • Program Go Africa!
 • Raport nt. Afryki Zachodniej przygotowany we współpracy z Unią Gospodarczą i Monetarną Afryki Zachodniej (UEMOA)
 • Inwestycje w Senegalu
 • Angola
 • Algieria
 • Rwanda

14 maja 2013 r.
09.00-11.00
Budynek Altus

Sektor nieruchomości komercyjnych w Europie Centralnej

 • Bezpieczna przystań dla deweloperów i inwestorów. Warunki inwestowania w poszczególnych krajach regionu
 • Planowana podaż i perspektywy popytu na nowe projekty nieruchomościowe
 • Lekcja wyniesiona z kryzysu – zmiany trendów na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych 
 • Zwrot z zaangażowanego kapitału i ryzyko. Cechy rynku środkowoeuropejskiego w relacji z państwami Europy Zachodniej
 • Wysychające źródła finansowania – kto wypełni lukę?

14 maja 2013 r.
11.30-13.30
Budynek Altus

Kondycja polskiego rynku nieruchomości komercyjnych

 • Atrakcyjna alternatywa – niezbędne warunki do utrzymania Polski na pozycji lidera rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Centralnej
 • Polska areną spektakularnych transakcji. Oczekiwania aktywnych inwestorów 
 • Źródła finansowania inwestycji komercyjnych
 • Co dalej? Zagrożenia wynikające z oddziaływania na Polskę globalnej koniunktury gospodarczej
 • Dalszy wzrost czy nasycenie? Perspektywiczne sektory i lokalizacje dla rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Plany największych deweloperów 

14 maja 2013 r.
14.00-16.00
Budynek Altus

Inwestycje komercyjne w przestrzeni miejskiej

 • Modele współpracy deweloperów obiektów komercyjnych z władzami samorządowymi. Jak to działa w innych krajach Unii Europejskiej?
 • Inwestycje zmieniające jakość życia w mieście
 • PPP – co zrobić, żeby zaczęło funkcjonować na szeroką skalę?
 • Wyzwania związane z rewitalizacją terenów poprzemysłowych i obiektów zabytkowych
 • Rola współpracy na linii miasto-inwestor
 • Dobre i złe praktyki w relacjach między partnerem prywatnym a publicznym

14 maja 2013 r.
09.00-11.00
Śląski Urząd Wojewódzki

Metropolie centrami wzrostu

 • Rosnące znaczenie metropolii w świecie
 • Siła i słabość metropolii w Polsce (udział w PKB, brak adekwatnej reprezentacji instytucjonalnej i politycznej)
 • Polityka miejska na świecie, w Europie i w Polsce
 • Energia, telekomunikacja i transport w procesie metropolizacji i reintegracji UE
 • Metropolie centrami wzrostu, polityki i decyzji
 • Finansowanie rozwoju metropolii
 • TEN-M: Transeuropejska Sieć Metropolii

14 maja 2013 r.
11.30-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki

Inwestycje komunalne

 • W co inwestują samorządy – główne kierunki, pożądane zmiany, dobre praktyki, cenne przestrogi
 • Ekonomiczny czy społeczny sens inwestycji – co ważniejsze? Inwestycje „kosztotwórcze” i prorozwojowe
 • Jak inwestować efektywnie – gdzie szukać rezerw? Wspólne projekty

14 maja 2013 r.
14.00-16.00
Śląski Urząd Wojewódzki

Nowa perspektywa finansowa UE – wyzwania dla samorządów

 • Co się zmieni w finansowaniu inwestycji komunalnych i publicznych w nowej perspektywie finansowej UE?
 • Infrastruktura czy innowacje? Sztuka świadomego wyboru
 • Ograniczenia i priorytety. Presja społeczna a rachunek kosztów
 • Jak inwestować efektywnie – gdzie szukać rezerw? Wspólne projekty
 • Strategia UE 2020 to strategia „3M”: minimalizacja marnotrawstwa, minimalizacja energochłonności, minimalizacja emisyjności

14 maja 2013 r.
09.00-11.00
Śląski Urząd Wojewódzki

Wodociągi i kanalizacja. Po pierwsze efektywność

 • Efektywności funkcjonowania branży wodociągowej na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej, ekonomicznej i procesowej     
 • Wzorce, oczekiwania i wyzwania dotyczące efektywności stojące przed branżą wod-kan
 • Inwestycje – szanse na wykorzystanie środków UE w nowej perspektywie finansowania      
 • Innowacyjne przykłady zarządzania gospodarką wodno-ściekową w Europie i w Polsce
 • Nowatorskie rozwiązania technologiczne. Efekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w  branży wod-kan

14 maja 2013 r.
11.30-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki

Sanacja finansów samorządowych

 • Sytuacja finansowa samorządów Europie
 • Udział samorządów w podatkach PIT i CIT – Europa i Polska
 • Finanse samorządowe w formule „3D”: Dochody, Deficyt, Długi
 • Nowe reguły konstruowania budżetu i zaciągania zobowiązań (art. 243 Ustawy o finansach publicznych). Skutki dla inwestycji i wydatków samorządowych
 • Samorządy w obliczu indywidualnego wskaźnika zadłużenia
 • Czas na nowy kompleksowy system finansów samorządowych?

14 maja 2013 r.
14.00-16.00
Śląski Urząd Wojewódzki

Inteligentne miasta

 • Model inteligentnego miasta (smart city). Od śmiałej wizji po stopniową realizację. Udane przykłady z Europy i świata
 • Idea europejskich smart cities w różnych dziedzinach funkcjonowania miasta (kultura, media, transport, informacja, technologie komunikacyjne)
 • Praktyczne rozwiązania dla miast. Przykłady zastosowań. Efekty i korzyści

14 maja 2013 r.
09.00-11.00
Biuro Centrum

Hutnictwo w Europie

 • Kondycja i perspektywy europejskiego rynku stali
 • Konkurencja. Kraje świata o szybko rosnącej produkcji hutniczej
 • Zmiany na rynku producentów – prognozy. Ucieczka hutnictwa z Europy?
 • Surowce dla hutnictwa – ceny i dostępność. Produkcja koksu

14 maja 2013 r.
11.30-13.30
Biuro Centrum

Europejski rynek stali

 • Sytuacja na rynku dystrybucji stali w Europie i w Polsce
 • Wyniki finansowe i kondycja branży w roku 2012
 • Kierunki inwestycji, obszary „przeinwestowane”. Finansowanie
 • Relacje z klientem (odbiorcą stali). Czynniki kształtujące popyt. Rynki wzrostu i schyłku
 • Strategie. Zarządzanie ceną i ofertą. Trendy na światowym rynku stali wpływające na strategie polskich dystrybutorów. Konsolidacja 2013 – oczekiwania

14 maja 2013 r.
14.00-16.00
Biuro Centrum

Hutnictwo i regulacje

 • Obecny i prognozowany wpływ regulacji unijnych dotyczących emisji CO2 na konkurencyjność europejskiego hutnictwa
 • Nadużycia podatkowe VAT w branży stalowej. Skala i skutki zjawiska. Przykłady
 • Pożądane zmiany w prawie podatkowym
 • Egzekwowanie prawa – rola organów ścigania, nadzoru finansowego, środowiska

14 maja 2013 r.
09.00-11.00
Hotel Angelo

Energia w Polsce i w Niemczech. Co nas łączy, co nas różni

 • Systemy, miksy i polityki energetyczne Polski i Niemiec – różnice i podobieństwa
 • Przyszłość energetyki opartej na węglu w obu krajach. Jak zapewnić węglowi miejsce w gospodarce niskoemisyjnej?
 • Rola odnawialnych źródeł energii w niemieckiej i polskiej polityce energetycznej
 • Jak Polska i Niemcy odpowiadają na wyzwania europejskiej polityki klimatycznej?

14 maja 2013 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo

Rola energii w konkurencyjnej Europie

 • Kompromis między polityką klimatyczną a wzrostem gospodarczym?
 • Wpływ cen energii na konkurencyjność gospodarek Europy Centralnej i dynamikę ich wzrostu gospodarczego
 • Czy Europa Centralna ma szanse na szybszy rozwój?
 • Sposoby podniesienia konkurencyjności UE. Główna rola przemysłu jako czynnika wzrostu gospodarczego w okresie kryzysu
 • Co hamuje wzrost/rozwój gospodarczy w UE? Czy UE ma szansę stać się konkurencyjną w stosunku do innych gospodarek?
 • Aktywna rola krajów Europy Centralnej we współtworzeniu prawa unijnego

14 maja 2013 r.
14.00-16.00
Hotel Angelo

Polityka klimatyczna wyznacznikiem nowej polityki przemysłowej. Droga do systemu opartego na źródłach bezemisyjnych i efektywności energetycznej

 • Polityka klimatyczno-energetyczna a konkurencyjność gospodarki w Europie i w Polsce
 • Potencjał „zielonej” gospodarki. Obszary otwarte na rynek nowej energetyki
 • Gospodarka solarna – jak stopniowo przechodzić do gospodarki niezależnej od tradycyjnych/wyczerpywalnych źródeł energii
 • Kto i pod jakimi warunkami korzysta na rozwoju „zielonych” technologii
 • Rola firm branży energetycznej i ciepłowniczej w realizacji założeń polityki klimatycznej. Strategie i liderzy innowacji

14 maja 2013 r.
09.00-11.00
Hotel Angelo

Energetyka atomowa w Europie i w Polsce

 • Energetyka jądrowa na świecie. Globalne doświadczenia ostatnich lat
 • Atom i polityka w Europie – odwrót czy renesans?
 • Rola energetyki atomowej w miksie energetycznym Europy i wybranych krajów członkowskich
 • Polski program atomowy – stan zaawansowania, harmonogram działań, zainteresowanie inwestorów

14 maja 2013 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo

Jak budować strategie biznesowe w energetyce w czasach niepewności

 • Jak niestabilne warunki rynkowe wpływają na realizację strategii przez koncerny energetyczne w Polsce i na świecie
 • Czy budowanie długofalowych strategii ma w obecnych warunkach sens?
 • Jak budować plany strategiczne – aktualne standardy w tej dziedzinie
 • Przegląd metod stosowanych w strategiach największych firm UE, porównanie z krajowymi realiami
 • Energetyka jako biznes: jak godzić interesy wybranych podmiotów – państw, akcjonariuszy, odbiorców

14 maja 2013 r.
14.00-16.00
Hotel Angelo

Chemia

 • Przemysł chemiczny w Europie Centralnej i w Polsce – globalne uwarunkowania i perspektywy wzrostu
 • Konsolidacja polskiej chemii. Zaawansowanie procesu. Docelowa struktura i efekt biznesowy
 • Inwestycje – zakres, obszary, źródła finansowania
 • Surowce dla chemii a efektywność produkcji. Zużycie, ceny, dostępność, konkurencja dostawców
 • Innowacje oraz nakłady na badania i rozwój w chemii – kluczowy czynnik przyszłej konkurencyjności

14 maja 2013 r.
09.00-11.00
Hotel Angelo

Sektor paliwowy

 • Bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej
 • Nowe inwestycje infrastrukturalne (terminal, rurociągi, magazyny)

14 maja 2013 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo

Rozwój wsi czy wspieranie rolnictwa?

 • Efektywność wykorzystania środków PROW 2007-2013
 • Nowa perspektywa budżetowa na lata 2014-2020
 • Jaki rozwój w nowej siedmiolatce dla polskiej wsi?
 • Fundusz Spójności a PROW, nowe wyzwania

14 maja 2013 r.
14.00-16.00
Hotel Angelo

Inteligentna energetyka – smart grid i smart utilities

 • Działania polskich firm energetycznych w obszarze smart grid i smart utilities
 • Najważniejsze przyczyny powolnego rozwoju inteligentnych sieci w Polsce
 • Rozwój smart grid i smart utilities w krajach UE – wykorzystanie doświadczeń
 • Rola polityki regulatorów w rozwoju inteligentnych sieci

14 maja 2013 r.
09.00-11.00
Hotel Angelo

Rynek spożywczy w Polsce. Konsolidacja, inwestycje, ekspansja zagraniczna

 • Kondycja polskiego przemysłu spożywczego i perspektywy rozwoju
 • Kurs walutowy czy kurs na poprawę efektywności i konkurencyjności
 • Koniec prostych przewag, koniec łatwego biznesu w sektorze spożywczym
 • Inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw spożywczych
 • Eksport żywności – surowce, półsurowce – czy stać nas na więcej?
 • Wizerunek polskiej żywności w kraju i na świecie
 • Żywność wysoko przetworzona jako szansa na zbudowanie marki i wyższe marże
 • Konsolidacja przemysłu spożywczego w Polsce – nie ma innego wyjścia

14 maja 2013 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo

Polski konsument 2020

 • Zmiany w zwyczajach zakupowych polskich konsumentów
 • Czy Polacy są gotowi na produkty convenience?
 • Trendy przyszłości: ekologia, zdrowie, etyka, wygoda
 • Czego polscy klienci oczekują od sklepów?
 • Zakupy muszą być wygodne, czyli sieci handlowe zmieniają sklepy
 • Opakowania jako obszar do kreowania trendów konsumenckich
 • Zakupy w internecie – funkcjonalność i wygoda

14 maja 2013 r.
14.00-16.00
Hotel Angelo

Zrównoważony rozwój w handlu i w przemyśle spożywczym

 • Efektywność energetyczna w handlu i przemyśle spożywczym
 • Polityka klimatyczna UE a konkurencyjność handlu i przemysłu w Polsce
 • Ograniczenie śladu środowiskowego firmy – gospodarka odpadami
 • Inwestycje w zrównoważony rozwój – moda czy realna potrzeba?
 • Czy polskie firmy stać na zrównoważony rozwój?
 • Czy Polacy wybierają produkty firm, które inwestują w zrównoważony rozwój?
 • Praktyki CSR w branży handlowej i przemyśle spożywczym

14 maja 2013 r.
09.00-11.00
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego

Gaz łupkowy – europejskie dylematy

 • Energia, polityka, środowisko – za i przeciw wydobyciu gazu z łupków
 • Potencjalny wpływ pozyskiwania gazu łupkowego na bezpieczeństwo energetyczne i realizację celów polityki klimatycznej
 • Przypuszczalny wpływ wydobycia gazu łupkowego na środowisko. Obawy, fakty, doświadczenia

14 maja 2013 r.
11.30-13.30
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego

Gaz łupkowy w Polsce

 • Zasoby i ich rozpoznanie
 • Skala i zaawansowanie inwestycji
 • Inwestorzy – ich plany i potencjał
 • Technologie
 • Regulacje – rozwiązania fiskalne
 • Akceptacja społeczna
/ul

14 maja 2013 r.
14.00-16.00
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego

Europejska współpraca regionalna w dziedzinie energetyki

 • Wspólne projekty infrastrukturalne w energetyce w Europie Centralnej – korytarze przesyłowe i połączenia transgraniczne, terminale i gazoporty, magazyny
 • Cele inwestowania we wspólną infrastrukturę energii i paliw. Konkurencyjność gospodarki, rozwój rynku, bezpieczeństwo energetyczne
 • Jak skutecznie tworzyć wspólne projekty? Sztuka koordynacji i negocjacji. Europejska solidarność v. krajowa polityka?
 • Systemy elektroenergetyczne Europy Centralnej
 • Unijny model „market coupling”. Pierwsze doświadczenia, potencjalne korzyści, potencjalne bariery

14 maja 2013 r.
09.00-11.00
Hotel Novotel Katowice Centrum

Debata o zdrowiu publicznym. Opłaca się być zdrowym społeczeństwem

 • Nie uciekniemy od medycyny zapobiegawczej, czyli jak pogodzić rosnące wydatki na leczenie z ograniczonymi możliwościami budżetów państw
 • Tworzenie ram dla systemu zdrowia publicznego w Polsce – najważniejsze założenia do projektu ustawy o zdrowiu publicznym
 • Zakres obowiązków władz publicznych oraz innych podmiotów, w zakresie wykonywania zadań dotyczących profilaktyki i edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia – jak przekonać obywateli do zdrowego stylu życia?
 • Rola samorządów i organizacji pozarządowych w systemie zdrowia publicznego
 • Program profilaktyczny – warunki sukcesu takiego przedsięwzięcia (case study)
 • Starzejemy się... Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie polityki zdrowotnej państwa
 • Modele zdrowia publicznego w wybranych krajach Unii Europejskiej

14 maja 2013 r.
11.30-13.30
Hotel Novotel Katowice Centrum

Zdrowie publiczno-prywatne. Dwa sektory, jeden cel, kilka ważnych pytań

 • Ile prywatnego sektora w systemie? Czy należy określać taką proporcję?
 • W jaki sposób regulować rynek świadczeń zdrowotnych?
 • Konkurencja czy współpraca podmiotów?
 • Warunki do lokowania prywatnego kapitału w ochronie zdrowia. Jakich inwestorów oczekuje system, a jaki system najbardziej odpowiada inwestorom?
 • Jakiego modelu ubezpieczeń zdrowotnych oczekują świadczeniodawcy (publiczni i prywatni) i pacjenci w Polsce? Jaki wariant ubezpieczeniowy zaproponują politycy?

14 maja 2013 r.
14.00-16.00
Hotel Novotel Katowice Centrum

Polityka lekowa. Niekończąca się historia trudnych wyborów

 • Dyskusja o kryteriach refundacyjnych stosowanych w Polsce i wybranych krajach
 • Jak finansowo sprostać postępowi – gdzie tkwią rezerwy pozwalające pokrywać koszty najnowocześniejszych farmakoterapii
 • Polska ustawa o refundacji leków na tle rozwiązań przyjętych w innych krajach
 • Oblicza postulowanej nowelizacji przepisów refundacyjnych, w tym m.in. stanowiska:
  • Ministerstwa Zdrowia
  • przemysłu farmaceutycznego

14 maja 2013 r.
09.00-11.00
Pałac Goldsteinów

Zrównoważona produkcja i konsumpcja drewna oraz materiałów drewnopochodnych w Europie

 • Leśnictwo i przemysły oparte na drewnie liderami rozwoju gospodarczego i społecznego Europy i Polski
 • Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowca drzewnego
 • Badania naukowe i innowacyjne w zaspokajaniu potrzeb dotyczących drewna i materiałów drzewnych
 • Leśnictwo i przemysły oparte na drewnie podstawowymi ogniwami „zielonej gospodarki”
 • Dyskusyjne problemy w zakresie wykorzystania surowców drzewnych
 • Prognozy i trendy rozwojowe w europejskim i krajowym sektorze leśno-drzewnym

14 maja 2013 r.
11.30-13.30
Pałac Goldsteinów

Zarządzanie. Kapitał na rozwój firm. Debata menedżerska

 • Jak budować wartość firmy w czasie spowolnienia i trudniejszego dostępu do kapitału
 • Od startupu do potentata. Strategie rozwoju firmy z wykorzystaniem różnych źródeł finansowania
 • Optymalna oferta finansowania na poszczególnych etapach rozwoju firmy

14 maja 2013 r.
14.00-16.00
Pałac Goldsteinów

Uroczystość wręczenia Złotych Certyfikatów Rzetelności

14 maja 2013 r.
14.30-16.00
Śląskie Biuro Ambasady Czeskiej

Uzdrowiska na pograniczu Republiki Czeskiej i Polski oraz korzyści wynikające dla pacjentów z obu krajów

 • System leczenia uzdrowiskowego w Republice Czeskiej i Polsce
 • Uzdrowiska na polsko-czeskim pograniczu, ich klasyfikacja oraz możliwości lecznicze i turystyczne
 • Bariery i ograniczenia w leczenia uzdrowiskowym obywateli innego kraju EU oraz możliwości ich rozwiązania

14 maja 2013 r.
14.00-16.00
Główny Instytut Górnictwa

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) oraz KIC InnoEnergy – poprzez partnerstwo ku gospodarce opartej na wiedzy

 • Współpraca biznesu i nauki w Europie – doświadczenia, narzędzia, bariery
 • Rola europejskich węzłów wiedzy i innowacji w rozwijaniu kooperacji między przemysłem a instytucjami naukowymi
 • Europejski Instytut Innowacji i Technologii – dziś i jutro
 • Wizja i strategia KIC InnoEnergy 
 • Działania na rzecz transferu wiedzy:
  • Nowe talenty Europy – oferta edukacyjna KIC InnoEnergy 
  • Innowacja a biznes – oferta KIC InnoEnergy dla przedsiębiorców 
  • Technologia i produkty – oferta KIC InnoEnergy dla przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
 • Znaczenie EIT i KIC InnoEnergy dla rozwoju europejskiej i polskiej energetyki
 • Działania pomocowe KIC InnoEnergy

14 maja 2013 r.
17.00
Śląskie Biuro Ambasady Czeskiej

Polsko-Czeskie Spotkanie Gospodarcze

14 maja 2013 r.
18.00
Śląski Urząd Wojewódzki

Nagrody: Top Inwestycje Komunalne

14 maja 2013 r.
19.00
Hotel Angelo

Wręczenie nagród Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.